Μήνυμα δημάρχου

Φίλες και φίλοι.

Σας καλοσωρίζω στην ιστοσελίδα του Δήμου μας, την οποία σύντομα θα αναβαθμίσουμε και θα εμπλουτίσουμε.

 

Από την ιστοσελίδα του Δήμου μας θα παρέχουμε γρήγορη, συνεχή και έγκυρη πληροφόρηση για τις δράσεις, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και χρήσιμα στοιχεία που αφορούν στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής μας.

 

 

Ο Δήμος μας είναι πλούσιος σε ιστορία, παράδοση και πολιτισμό και έχει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, τόσο στο πρωτογενή τομέα, όσο και σε τουριστική δραστηριότητα.

Σταδιακά η αναβάθμιση της ιστοσελίδας θα στοχεύσει στην κατεύθυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δίνοντας τη δυνατότητα μιας αμφίδρομης επικοινωνίας Δήμου  -  Δημότη.

  Ο Δήμαρχος

Περικλής Μίγδος

Δήμος Γ.Καραϊσκάκη

Δημοπρασία έργου : Ύδρευση Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη 2016

  • PDF

Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ) :

112.000,00 €


Ημερομηνία Δημοπρασίας : 11 Ιουλίου 2017

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Τίτλος Έργου : Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες για το έτος 2017

  • PDF

Προϋπολογισμός (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) :

141564,23


Ημερομηνία Δημοπρασίας : 4 Ιουλίου 2017

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα1  

και τη διαδικασία ανάθεσης.

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΤΕΥΧΟΣ Α

ΤΕΥΧΟΣ Β

ΤΕΥΧΟΣ Γ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡ. 29-5-2017

  • PDF

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Άνω Καλεντίνη 25 Μαΐου 2017

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

 

Αριθ. Πρωτ : 2592

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
    ΠΡΟΣ:   Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Παρακαλούμε όπως την 29η του μήνα Μαΐου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου από ένταλμα προπληρωμής.
2. Σύνταξη έκθεσης Α΄ Τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2017.
3. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών στον προϋπολογισμό έτους 2017.
4. Ψήφιση πιστώσεων στον προϋπολογισμό έτους 2017.
5. Ψήφιση πίστωσης και έκδοση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή δαπανών ΚΤΕΟ.
6. Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης ενστάσεων διαγωνισμών προμηθειών έτους 2017.
7. Σύνταξη σχεδίου 4ης τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2017.
8. Καθορισμός όρων διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων έτους 2017.
9. Καθορισμός όρων διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες για το έτος 2017».
10. Καθορισμός όρων διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Ύδρευση δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη έτους 2016».

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ. Σ. 26-5-2017

  • PDF

 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Άνω Καλεντίνη  22 Μαΐου 2017

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

 

Αριθ. Πρωτ : 2479

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
    ΠΡΟΣ:   Tον Δημοτικό Σύμβουλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Παρακαλούμε όπως την 26η του μήνα Μαΐου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση και αξιοποίηση βρύσης Χελώνας Τ. Κ. Κλειδιού».
2. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες 2016 Β΄ φάση».
3. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες 2016».
4. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης πλησίον της παιδικής χαράς του οικισμού Παναγιάς Διασέλλου».
5. Έγκριση μελέτης του έργου «Οδοποιία Δ. Ε. Ηρακλείας».
6. Έγκριση μελέτης του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες για το έτος 2017».
7. Ορισμός δημοτικού συμβούλου για την γνωμοδοτική επιτροπή του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 2734/99.
8. Χορήγηση 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση κεντρικής Πλατείας οικισμού Μηλιανών».
9. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Οδοποιία Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη».
10. Έγκριση δημοπράτησης του έργου «Ύδρευση δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη έτους 2016».
11. Κατανομή πίστωσης για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων του δήμου.
12. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων έτους 2017.
13. Διαγραφή οφειλών από το βεβαιωτικό κατάλογο ύδρευσης.
14. Χαρακτηρισμός δρόμου Μεσόπυργος – όρια νομού Αιτωλοακαρνανίας.
15. Γνωμοδότηση σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου «Συντήρηση – βελτίωση της οδού Μεσόπυργος – Αυλάκι – όρια Νομού Αιτωλοακαρνανίας».
16. Διάθεση πίστωσης για επέκταση δικτύου εξωτερικού φωτισμού.
17. Αίτηση Πολιτιστικού Συλλόγου Πέτρας για παραχώρηση χρήσης προαυλίου χώρου του δημοτικού σχολείου Πέτρας.
18. Αίτηση Πολιτιστικού Συλλόγου Πέτρας για οικονομική επιχορήγηση.
19. Έγκριση συμμετοχής του δήμου στο «Δίκτυο Δήμων Περιοχής Πίνδου» και έγκριση του καταστατικού του.
20. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή παιδικής χαράς στον οικισμό Παναγιάς Διασέλλου».
21. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά για την εκτέλεση του έργου «Μετατροπή υφιστάμενου δημοτικού σχολείου Πηγών σε ενεργειακά ευφυές πολιτιστικό κέντρο σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης».
22. Υποβολή προτάσεων για βελτίωση κτιριακών υποδομών των σχολείων.
23. 3η τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2017.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Μίγδος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟΝ 1ο ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ ΚΕΔΕ

  • PDF

CITY CHALLENGE – CROWDHACKATHON #SMARTCITY

12-14 ΜΑΪΟΥ

 

H KEΔΕ στο πλαίσιο της αποστολής της για την συνεχή ανάπτυξη και ενίσχυση των Δήμων σας προσκαλεί στον 1ο Μαραθώνιο Ανάπτυξης Εφαρμογών crowdhackathon #smartcity,  ο οποίος διοργανώνεται 12-14 Μαϊου 2017 στο

Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», Πειραιώς 254, Ταύρος.

Στη συνέχεια ακολουθούν τρόποι συμμετοχής των Δήμων και των στελεχών τους.

 

1.  Ανάδειξη αναγκών του Δήμου σε θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και αναβάθμισης τεχνολογικών υποδομών

Μπορείτε να συμμετέχετε ενεργά με ιδέες και προτάσεις οι οποίες μέσω της διαδικασίας αξιολόγησης θα δώσουν λύσεις σε ζητήματα που αφορούν τους πολίτες και τους Δήμους. Η διαβούλευση γίνεται online συνεχώς 24/7 μέσω της ειδικής πλατφόρμας

http://hello.crowdapps.net/city-challenge/

και καλούνται όλοι οι πολίτες και τα στελέχη των Δήμων να υποβάλουν τις προτάσεις τους και να σχολιάσουν τις ιδέες που έχουν δημοσιευθεί αναδεικνύοντας έτσι προβλήματα και λύσεις.

Παρακαλούμε προωθήστε την διαβούλευση στα στελέχη και τους δημότες σας χρησιμοποιώντας - ενδεικτικά - το παρακάτω κείμενο:

“Μπες στο διάλογο, γράψε την ιδέα σου για να φτιαχτεί εφαρμογή για τον Δήμο μας στον 1ο Μαραθώνιο Ανάπτυξης Εφαρμογών για έξυπνες πόλεις”

http://hello.crowdapps.net/city-challenge/

2. Ενημέρωση στελεχών του Δήμου για συμμετοχή ως μέντορες

Ενθαρρύνουμε όσα  στελέχη των Δήμων επιθυμούν να συμμετέχουν ως μέντορες μεταφέροντας την επιχειρησιακή τους γνώση και εμπειρία στις ομάδες των προγραμματιστών που θα συμμετέχουν στον μαραθώνιο. Τα στελέχη μπορούν να προέρχονται από τις Διευθύνσεις Πληροφορικής, Διοικητικού και Οικονομικού. Η φόρμα συμμετοχής είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο:

https://www.eventora.com/el/Events/crowdhackathon-smartcity

 

3. Προώθηση της δράσης σε τοπικό επίπεδο και συμμετοχή

Είναι σημαντικό να συμμετέχουν ομάδες νέων από όλους τους Δήμους. Στην κατεύθυνση αυτή παρακαλούμε διαδώστε τη δράση μέσα από το δικτυακό τόπο του Δήμου και στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, καθώς και μέσω των επίσημων λογαριασμών του Δήμου στα κοινωνικά δίκτυα (π.χ Facebook, twitter κ.α).
Μπορείτε να βρείτε το facebook event και σχετικά post στohttps://goo.gl/ExqMMC .

Μπορείτε να βάλετε το σχετικό δελτίο τύπου στο site σας, στο facebook page του Δήμου καθώς και bannerakia που θα βρείτε στο press kit που σας επισυνάπτουμε.

 

4. Διάθεση Ανοικτών Δεδομένων του Δήμου

Ένας από τους βασικούς πυλώνες του City Challenge crowdhackathon smartcityείναι τα ανοικτά δεδομένα (open data).

H  ΚΕΔΕ συμβάλλει ενεργά στην υποστήριξη και το σχεδιασμό δράσεων για την προώθηση των ανοικτών δεδομένων σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και την Ελληνική Νομοθεσία. Σε αυτή την κατεύθυνση  οι συμμετέχοντες στο μαραθώνιο, αξιοποιώντας την ελεύθερη πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία, θα χρησιμοποιήσουν σύνολα ανοιχτών δεδομένων (datasets) από φορείς του δημοσίου ώστε να αναπτυχθούν διαδικτυακές εφαρμογές (applications), εφαρμογές για κινητές συσκευές κ.α.  Για την έγκαιρη προετοιμασία προτείνεται η αποστολή ενημέρωσης για τα δεδομένα που μπορούν να διατεθούν στο e-mail

crowdhackathon+ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Σελίδα 3 από 22