Μήνυμα δημάρχου

Φίλες και φίλοι.

Σας καλοσωρίζω στην ιστοσελίδα του Δήμου μας, την οποία σύντομα θα αναβαθμίσουμε και θα εμπλουτίσουμε.

 

Από την ιστοσελίδα του Δήμου μας θα παρέχουμε γρήγορη, συνεχή και έγκυρη πληροφόρηση για τις δράσεις, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και χρήσιμα στοιχεία που αφορούν στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής μας.

 

 

Ο Δήμος μας είναι πλούσιος σε ιστορία, παράδοση και πολιτισμό και έχει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, τόσο στο πρωτογενή τομέα, όσο και σε τουριστική δραστηριότητα.

Σταδιακά η αναβάθμιση της ιστοσελίδας θα στοχεύσει στην κατεύθυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δίνοντας τη δυνατότητα μιας αμφίδρομης επικοινωνίας Δήμου  -  Δημότη.

  Ο Δήμαρχος

Περικλής Μίγδος

Δήμος Γ.Καραϊσκάκη

Απόφαση Δημάρχου για Αντικατάσταση Αντιδημάρχου

  • PDF

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Άνω Καλεντίνη, 3 Ιουλίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

Αριθ. Πρωτ: 3466

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

 

 

ΘΕΜΑ: «Αντικατάσταση Αντιδημάρχου»

Απόφαση 

Ο Δήμαρχος Γεωργίου Καραϊσκάκη

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
2.Την υπ’ αριθ. ΓΠ-192/18-3-2014 Απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρ χής «Τροποποίηση της Απόφασης με αριθμό 2891/15.03.2013 (ΦΕΚ 630/Β΄/20.03.2013)και θέμα «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού − Κατοικιών 2011 που αφορούν στον De facto Πληθυσμό της Χώρας» (Β΄ 699).
3. Την υπ’ αριθ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.
4. Το γεγονός ότι ο Δήμος μας έχει τρείς (3 ) Δημοτικές Ενότητες
5.Την με αριθμό 14/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Άρτας
6. Το από 24/8/2014 Πρωτόκολλο Ορκωμοσίας των Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη
7. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.3ε & 3στ του Ν. 4051/2012 με τις οποίες αντικαταστάθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 92 του ν. 3852/2010 σχετικά με τον αριθμό των αντιδημάρχων που δικαιούνται αντιμισθίας
8. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη (ΦΕΚ. 852/10-4-2013τ..Β'.) όπως τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 2128/28-8-2013/ τ. Β’) και ισχύει
9. Την αριθ. 1300/09.03.2017 ( ΑΔΑ: ΨΔΕΠΩ9Ξ-ΤΜ0) , απόφαση Δημάρχου Γεωργίου Καραϊσκάκη με την οποία ορίσθηκε ο κ. Καυκιάς Δημοσθένης του Ανδρέα ως Αντιδήμαρχος με αντιμισθία για την Δημοτική Ενότητα Ηρακλείας.
10. Την αριθ. 3417/30-6-2017 έγγραφη παραίτηση του κ. Καυκιά Δημοσθένη του Ανδρέα από την θέση Αντιδημάρχου
11. Την αριθ. 3455/03.07.2017 ( ΑΔΑ: ΩΞ8ΔΩ9Ξ-6ΞΒ) απόφαση Δημάρχου Γεωργίου Καραϊσκάκη περί αποδοχής παραίτησης του Καυκιά Δημοσθένη του Ανδρέα από την θέση Αντιδημάρχου για την Δημοτική Ενότητα Ηρακλείας
12. Την ανάγκη επικουρίας του Δημάρχου στο έργο του
.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει Αντιδήμαρχο για την Δημοτική Ενότητα Ηρακλείας με αντιμισθία τον Δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Πλακούτση Παναγιώτη του Λάμπρου , από 03.07.2017 και μέχρι το τέλος της Δημοτικής περιόδου και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Α. Κατά τόπον στις Τοπικές Κοινότητες Άνω Καλεντίνης, Διχομοιρίου, Βελεντζικού και Ρετσιανών τις εξής αρμοδιότητες:
-Υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημόσιες υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
-Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτι-κή Ενότητα.
-Ευθύνη καλής λειτουργίας δημοτικών υπηρεσιών-προσωπικού που είναι εγκαταστημένες στη Δημοτική Ενότητα .
-Παρακολούθηση εξέλιξης έργων και εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.
-Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
- Καθαριότητας, ύδρευσης και ηλεκτροφωτισμού.
-Πολιτιστικών εκδηλώσεων-Αθλητισμού-Νεολαίας.
-Τουριστικής προβολής και ανάπτυξης.

Β. Ο ανωτέρω κατά την διάρκεια της θητείας του δεν μπορείνα εκλεγεί μέλος του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ανάκληση Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδική αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.
Γ. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Πλακούτση Παναγιώτη του Λάμπρου σε περίπτωση απουσίας του θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος Χήτας Βασίλειος.
Δ. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ. Σ. 30-6-2017

  • PDF

 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Άνω Καλεντίνη 26 Ιουνίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

 

Αριθ. Πρωτ : 3309

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
    ΠΡΟΣ:   Tον Δημοτικό Σύμβουλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Παρακαλούμε όπως την 30η του μήνα Ιουνίου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες».
2. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση δρόμου Σκουληκαριά – Βελεντζικό».
3. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες 2016».
4. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή υδρομαστεύσεων στην Τ. Κ. Άνω Καλεντίνης».
5. Καθορισμός μελετών για σύνταξη.
6. Αίτηση Τάτση Απόστολου για ύδρευση.
7. Αίτηση Τσιρογιάννη Κωνσταντίνου του Θωμά για δρόμο.
8. Διαγραφή οφειλετών από το βεβαιωτικό κατάλογο ύδρευσης.
9. 4η τροποποίηση προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Έργων έτους 2017.
10. Έγκριση Έκθεσης 1ου τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2017.
11. Διάθεση πίστωσης για επέκταση δικτύου εξωτερικού φωτισμού.
12. Αποδοχή μελέτης του έργου «Οδοποιία Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη έτους 2017».
13. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών στον προϋπολογισμό του έτους 2017.
14. Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων Καραϊσκάκεια 2017.
15. Αίτηση Εκπολιτιστικού Συλλόγου Μεσοπύργου για παραχώρηση χρήσης προαυλίου χώρου του δημοτικού σχολείου Πέτρας.
16. Αίτηση Εκπολιτιστικού Συλλόγου Απανταχού Καλεντινιωτών για παραχώρηση χώρων στο Γυμνάσιο – Λύκειο Άνω Καλεντίνης.
17. Οικονομική Επιχορήγηση Συλλόγων.
18. Αίτηση Σταμούλη Χαράλαμπου για παραχώρηση χώρου για διοργάνωση πανηγυριού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Μίγδος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

  • PDF

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Άνω Καλεντίνη 21 Ιουνίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

 

Αριθ. Πρωτ : 3243

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    

Ταχ. Δ/νση: Άνω Καλεντίνη Άρτας
Τ.Κ. 47044
Πληροφ: Θ. Ροκκάς
Τηλ: 26813 60809
Fax: 26810 67690
E mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Website: www.gkaraiskakis.gr

 
   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Ηλεκτρονικού ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών

 

Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» για τον Δήμο Γ. Καραϊσκάκη και για τα Νομικά του πρόσωπα, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 175.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Κριτήριο κατακύρωσης (α) για τα καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα του νομού όπου θα βρίσκεται η έδρα το αναδόχου, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη και πετρέλαιο θέρμανσης) & (β) για τα λιπαντικά τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο τους.
Υπάρχει σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό έτους 2017 του Δήμου Γ. Καραϊσκάκη και των Νομικών του Προσώπων και θα υπάρξει και σχετική πίστωση στους προϋπολογισμούς έτους 2018.
Τα υπό προμήθεια είδη θα είναι: Πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης βενζίνη Αμόλυβδη και Λιπαντικά

 1. Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την 13/07/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00μμ σε ηλεκτρονικό φάκελο. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Εντός τριών εργάσιμων ημερών πρέπει να υποβληθούν και πρωτότυπα στην υπηρεσία τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

2. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δύο (2) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.
3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής , συνεταιρισμούς , ενώσεις προμηθευτών ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά που ασχολούνται με την εμπορία και διάθεση καυσίμων-λιπαντικών.
4. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής. Και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).
5. Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό μπορεί να υποβάλλει έγγραφη προσφορά για το σύνολο των ειδών των καυσίμων και λιπαντικών για όλους τους φορείς ή για το σύνολο τους ανά ομάδα.
6. Η εγγύηση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό, εφ' όσον η προσφορά καλύπτει το σύνολο των ειδών ,ορίζεται σε ποσοστό 1% (ένα επί τοις εκατό) της προεκτιμούμενης αξίας εκτός Φ. Π. Α επί του συνόλου της δαπάνης προ Φ.Π.Α. για την συγκεκριμένη ομάδα ή ομάδες ειδών.
7. Για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με τους φορείς υλοποίησης της προμήθειας, εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με το 5% (πέντε επί τοις εκατό) της συμβατικής αξίας με τον κάθε φορέα χωρίς τον Φ.Π.Α. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή της με δυνατότητα 3μηνης παράτασης και τίθεται εν ισχύ κατόπιν της υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού. Σημειώνεται ότι θα υπογραφούν επιμέρους συμβάσεις με τους φορείς υλοποίησης της προμήθειας όπως αναλυτικά αναφέρονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού.
8. Η διακήρυξη και τα υπόλοιπα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού αναρτώνται στις διευθύνσεις: www.gkaraiskakis.gr και www.promitheus.gov.gr. Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τα γραφεία του Δήμου Γ. Καραϊσκάκη στα τηλέφωνα 2681360809, 2681360823.

Αναλυτικότερες πληροφορίες δείτε εδώ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Γ. ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

Περικλής Α. Μίγδος

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

Δημοπρασία έργου : Ύδρευση Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη 2016

  • PDF

Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ) :

112.000,00 €


Ημερομηνία Δημοπρασίας : 11 Ιουλίου 2017

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Τίτλος Έργου : Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες για το έτος 2017

  • PDF

Προϋπολογισμός (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) :

141564,23


Ημερομηνία Δημοπρασίας : 4 Ιουλίου 2017

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα1  

και τη διαδικασία ανάθεσης.

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΤΕΥΧΟΣ Α

ΤΕΥΧΟΣ Β

ΤΕΥΧΟΣ Γ

 

 

Σελίδα 3 από 23