Μήνυμα δημάρχου

Φίλες και φίλοι.

Σας καλοσωρίζω στην ιστοσελίδα του Δήμου μας, την οποία σύντομα θα αναβαθμίσουμε και θα εμπλουτίσουμε.

 

Από την ιστοσελίδα του Δήμου μας θα παρέχουμε γρήγορη, συνεχή και έγκυρη πληροφόρηση για τις δράσεις, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και χρήσιμα στοιχεία που αφορούν στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής μας.

 

 

Ο Δήμος μας είναι πλούσιος σε ιστορία, παράδοση και πολιτισμό και έχει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, τόσο στο πρωτογενή τομέα, όσο και σε τουριστική δραστηριότητα.

Σταδιακά η αναβάθμιση της ιστοσελίδας θα στοχεύσει στην κατεύθυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δίνοντας τη δυνατότητα μιας αμφίδρομης επικοινωνίας Δήμου  -  Δημότη.

  Ο Δήμαρχος

Περικλής Μίγδος

Δήμος Γ.Καραϊσκάκη

4 άτομα για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη

  • PDF

Ανακοίνωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τεσσάρων  (4 ) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,  στα γραφεία της υπηρεσίας μας  στην ακόλουθη διεύθυνση:  Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη Ανω Καλεντίνη, Τ.Κ. 47044 Αρτας, απευθύνοντάς την στην Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προσωπικού  υπόψιν  κ.  Ροκκά Θεοδώρου   (τηλ. επικοινωνίας:  26813-60809).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

 

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά στις 24/06/2011 και λήγει στις 04/07/2011.

 

Δείτε την προκήρυξη στο μενού "Προκηρύξεις"

Πρόγραμμα Καλλικράτη

  • PDF

Ο νέος καλλικρατικός Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη συστάθηκε με τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α') - Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης αποτελούμενος από τους δήμους Ηρακλείας, Γεωργίου Καραϊσκάκη, και Τετραφυλίας, οι οποίοι καταργήθηκαν. Έδρα του δήμου ορίστηκε η Άνω Καλεντίνη και ιστορική έδρα οι Πηγές Τετραφυλίας. Ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη έχει χαρακτηριστεί ως ορεινός.

Ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη σύμφωνα με την απογραφή του 2001 έχει πληθυσμό 9.016 άτομα , ενώ η έκτασή του είναι 463.889 στρέμματα.

Περισσότερα...

Σελίδα 23 από 23