Μήνυμα δημάρχου

Φίλες και φίλοι.

Σας καλοσωρίζω στην ιστοσελίδα του Δήμου μας, την οποία σύντομα θα αναβαθμίσουμε και θα εμπλουτίσουμε.

 

Από την ιστοσελίδα του Δήμου μας θα παρέχουμε γρήγορη, συνεχή και έγκυρη πληροφόρηση για τις δράσεις, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και χρήσιμα στοιχεία που αφορούν στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής μας.

 

 

Ο Δήμος μας είναι πλούσιος σε ιστορία, παράδοση και πολιτισμό και έχει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, τόσο στο πρωτογενή τομέα, όσο και σε τουριστική δραστηριότητα.

Σταδιακά η αναβάθμιση της ιστοσελίδας θα στοχεύσει στην κατεύθυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δίνοντας τη δυνατότητα μιας αμφίδρομης επικοινωνίας Δήμου  -  Δημότη.

  Ο Δήμαρχος

Περικλής Μίγδος

Δήμος Γ.Καραϊσκάκη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 21-4-2017

  • PDF

 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Άνω Καλεντίνη  12 Απριλίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

 

Αριθ. Πρωτ : 1876

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
    ΠΡΟΣ:   Tον Δημοτικό Σύμβουλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Παρακαλούμε όπως την 21η του μήνα Απριλίου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα της Ιστορικής Έδρας στην Τ. Κ. Πηγών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Έγκριση διενέργειας Υπηρεσιών.
2. Έγκριση διενέργειας υπηρεσίας για την παροχή προσωπικού για την κάλυψη αναγκών του δήμου.
3. 2η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Μίγδος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ. Σ. 7-4-17

  • PDF

 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Άνω Καλεντίνη  03 Απριλίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

 

Αριθ. Πρωτ : 1704

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
    ΠΡΟΣ:   Tον Δημοτικό Σύμβουλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Παρακαλούμε όπως την 07η του μήνα Απριλίου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία Δ. Ε. Τετραφυλίας έτους 2014».
2. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη».
3. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης του Συνδέσμου Ύδρευσης Πέτρας, Διασέλλου κλπ.»
4. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση – βιοκλιματική παρέμβαση κέντρου οικισμού Άνω Καλεντίνης».
5. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες 2016».
6. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη Ν. Άρτας».
7. Έγκριση παράτασης χρόνου υλοποίησης σύμβασης της υπηρεσίας «Αρχικός έλεγχος των παιδικών χαρών του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
8. Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας οικισμού Μηλιανών».
9. Έγκριση τροποποίησης της μελέτης του έργου «Ανάπλαση – βιοκλιματική παρέμβαση κέντρου οικισμού Άνω Καλεντίνης».
10. Χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στον κ. Κωνσταντίνο Φελέκη.
11. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών.
12. Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης έτους 2017.
13. Έγκριση προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης έτους 2017.
14. Προγραμματισμός πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για το έτος 2017.
15. Έγκριση συνεδρίασης του Δ. Σ. στην Τ. Κ. Πηγών.
16. Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης στη Μονή Σέλτσου την 21η Απριλίου 2017.
17. 1η Τροποποίηση προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2017.
18. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά για το έργο «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες για το έτος 2017».
19. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά για το έργο «Οδοποιία δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη έτους 2017».
20. Καθορισμός εργασιών έργων έτους 2017.
21. Καθορισμός εργασιών έργου «Αντιπλημμυρική προστασία του Δήμου Γ. Καραϊσκάκη».
22. Λύση σύμβασης του έργου «Βελτίωση αρδευτικού δικτύου στη θέση Ντιχάλια Μηλιανών».Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Μίγδος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ. Σ. 21-3-2017

  • PDF

 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Άνω Καλεντίνη  17 Απριλίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

 

Αριθ. Πρωτ : 1448

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
    ΠΡΟΣ:   Tον Δημοτικό Σύμβουλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Παρακαλούμε όπως την 21η του μήνα Μαρτίου του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:30 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης για τον εορτασμό της επετείου της 25ης Μαρτίου 1821.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Μίγδος

Απόφαση Δημάρχου για ορισμό Αντιδημάρχων 2017-2019

  • PDF

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Άνω Καλεντίνη, 9 Μαρτίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

Αριθ. Πρωτ: 1300

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

 

 

Απόφαση 

Ο Δήμαρχος Γεωργίου Καραϊσκάκη Ν. Άρτας

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
2.Την υπ’ αριθ. ΓΠ-192/18-3-2014 Απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρ χής «Τροποποίηση της Απόφασης με αριθμό 2891/15.03.2013 (ΦΕΚ 630/Β΄/20.03.2013)και θέμα «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού − Κατοικιών 2011 που αφορούν στον De facto Πληθυσμό της Χώρας» (Β΄ 699).
3. Την υπ’ αριθ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.
4. Το γεγονός ότι ο Δήμος μας έχει τρείς (3 ) Δημοτικές Ενότητες
5.Την με αριθμό 14/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Άρτας
6. Το από 24/8/2014 Πρωτόκολλο Ορκωμοσίας των Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη
7. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.3ε & 3στ του Ν. 4051/2012 με τις οποίες αντικαταστάθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 92 του ν. 3852/2010 σχετικά με τον αριθμό των αντιδημάρχων που δικαιούνται αντιμισθίας
8. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη (ΦΕΚ. 852/10-4-2013τ..Β'.) όπως τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 2128/28-8-2013/ τ. Β’) και ισχύει
9. Την ανάγκη επικουρίας του Δημάρχου στο έργο του

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη με θητεία, από 10.03.2017 και μέχρι το τέλος της δημοτικής περιόδου και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:
1) Τον κ. Καυκιά Δημοσθένη του Ανδρέα Αντιδήμαρχο με αντιμισθία για τη Δημοτική Ενότητα Ηρακλείας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Α. Κατά τόπον στις Τοπικές Κοινότητες Άνω Καλεντίνης, Διχομοιρίου, Βελεντζικού και Ρετσιανών τις εξής αρμοδιότητες:
-Υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημόσιες υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
-Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτι-κή Ενότητα.
-Ευθύνη καλής λειτουργίας δημοτικών υπηρεσιών-προσωπικού που είναι εγκαταστημένες στη Δημοτική Ενότητα .
-Παρακολούθηση εξέλιξης έργων και εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.
-Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
- Καθαριότητας, ύδρευσης και ηλεκτροφωτισμού.
-Πολιτιστικών εκδηλώσεων-Αθλητισμού-Νεολαίας.
-Τουριστικής προβολής και ανάπτυξης.

2) Τον κ. Κουφούλη Νικόλαο του Αθανασίου Αντιδήμαρχο χωρίς αντιμισθία για τη Δημοτι-κή Ενότητα Τετραφυλίας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α. Κατά τόπον στις Τοπικές Κοινότητες Πηγών, Μεσοπύργου, Μεγαλόχαρης, Μηλιανών, Καστανιάς, Ελάτης, Αστροχωρίου τις εξής αρμοδιότητες:
-Υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου , βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημόσιες υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
-Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημο-τική Ενότητα.
-Ευθύνη καλής λειτουργίας δημοτικών υπηρεσιών-προσωπικού που είναι εγκαταστημένες στη Δημοτική Ενότητα .
-Παρακολούθηση εξέλιξης έργων και εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.
-Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
- Καθαριότητας, ύδρευσης και ηλεκτροφωτισμού.
-Πολιτιστικών εκδηλώσεων-Αθλητισμού-Νεολαίας.
-Τουριστικής προβολής και ανάπτυξης.

3) Τον κ. Σοφούρη Νικόλαο του Σπυρίδων με αντιμισθία για τη Δημοτική Ενότητα Γεωργί-ου Καραϊσκάκη και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α. Κατά τόπον στις Τοπικές Κοινότητες Διασέλλου, Κλειδίου, Σκουληκαριάς, Άνω Πέτρας, Δημαριού τις εξής αρμοδιότητες:
-Υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου , βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημόσιες υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
-Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.
-Ευθύνη καλής λειτουργίας δημοτικών υπηρεσιών-προσωπικού που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα .
-Παρακολούθηση εξέλιξης έργων και εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.
-Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
-Καθαριότητας, ύδρευσης και ηλεκτροφωτισμού.
-Πολιτιστικών εκδηλώσεων-Αθλητισμού-Νεολαίας.
-Τουριστικής προβολής και ανάπτυξης.

4) Τον κ. Χήτα Βασίλειο του Ευαγγέλου καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο χωρίς αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Α. Της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και ιδίως:
1. Οικονομικών θεμάτων
- Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας –Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου –Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων.
- Να συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ( άρθρο 58 παρ.1 περιπτ. ε ν.3852/10, ΦΕΚ 114Α΄/2006, άρθρο 22 Β.Δ. 15-6-1959, ΦΕΚ 114Α΄/1959.ΕΣ Τμ.VII175/2007), καθώς και όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις σχετικά με την οικονομική υπηρεσία.
2.Διοικητικών θεμάτων
-Αναπλήρωση του Δημάρχου κωλυομένου ή απόντος και υπογραφή εγγράφων πλην χρηματικών ενταλμάτων.
-τη χορήγηση αδειών του προσωπικού
-την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών
-τη λειτουργία των ΚΕΠ
-τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
-τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια
-τη λειτουργία των υπηρεσιών Αλλοδαπών και μεταναστών
-τη έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

Β. Του Τμήματος Οργάνωσης – Προγραμματισμού
Γ. Του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ιδίως
-τα θέματα πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας, Αλιείας)
-τα θέματα προβολής και Τουρισμού
-τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης.
-τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος
-την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για την λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος
-την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για την λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.
-τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος
-την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή
-τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών
-τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης
-την επιβολή προστίμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 22ΑΑ’/2001)
-γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
Δ. Αρμοδιότητες Παιδείας , πολιτισμού και Αθλητισμού
Ε. Αρμοδιότητες Τμήματος Τεχνικών έργων
ΣΤ. Αρμοδιότητες Τμήματος Περιβάλλοντος , Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

Β. Οι ανωτέρω κατά την διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ανάκληση Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδική αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.
Γ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Χήτας Βασίλειος.
Τις κατά τόπον αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων Καυκιά Δημοσθένη, Κουφούλη Νικολάου και Σοφούρη Νικολάου σε περίπτωση απουσίας τους θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος Χήτας Βασίλειος.
Δ. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ. Σ. 24-2-2017

  • PDF

 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Άνω Καλεντίνη  20 Φεβρουαρίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

 

Αριθ. Πρωτ : 993

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
    ΠΡΟΣ:   Tον Δημοτικό Σύμβουλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Παρακαλούμε όπως την 24η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:30 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Συζήτηση επί αιτήσεως Πολιτιστικού Συλλόγου Άνω Πέτρας για παραχώρηση προαυλίου χώρου για διοργάνωση εκδηλώσεων.
2. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες 2016 Β΄ φάση».
3. Έγκριση επικαιροποιημένων τευχών της μελέτης του έργου «Κατασκευή παιδικής χαράς οικισμού Παναγιάς Διασέλου».
4. Προγραμματική σύμβαση με το Ελληνο - ιταλικό επιμελητήριο Αθηνών για την προμήθεια εξοπλισμού του έργου «Κατασκευή παιδικής χαράς οικισμού Παναγιάς Διασέλου»
5. Ορισμός δημοτικών συμβούλων για την επιτροπή ελέγχου του πίνακα δηλωθέντων στρεμμάτων περιοχής άρδευσης Γρέβιας.
6. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση πρόσβασης προς Άγιο Βλάσιο της Τ. Κ. Δημαριού Δ. Ε. Γεωργίου Καραϊσκάκη δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
7. Έγκριση υπογραφής συμπληρωματικής σύμβασης ποσού 68.641,53 € για το έργο «Ανάπλαση κεντρικής Πλατείας οικισμού Μηλιανών».
8. Συζήτηση επί αιτήσεως Συλλόγου απανταχού Ρετσιανιτών για ανάκληση απόφασης κατεδάφισης του πρώην κοινοτικού γραφείου Τ. Κ. Ρετσιανών.
9. Έγκριση έκθεσης 4ου τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Κουρτέσας

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Στ..………………σήμερα την 20η του μήνα Φεβρουαρίουτου έτους 2017 ημέρα Δευτέρα ο υπογραμμένος ………………………………….. μετέβηκα στην οικία του Δημοτικού Συμβούλου  ……………………………………για να επιδώσω την την αριθ. 993/20-2-2017πρόσκληση με την οποία καλείται σε  συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα  την 24-2-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:30 και επέδωσα αυτή στ  …………………….…………………………

Αυτός που έκανε την επίδοση

Ο παραλαβών

Σελίδα 5 από 23