Μήνυμα δημάρχου

Φίλες και φίλοι.

Σας καλοσωρίζω στην ιστοσελίδα του Δήμου μας, την οποία σύντομα θα αναβαθμίσουμε και θα εμπλουτίσουμε.

 

Από την ιστοσελίδα του Δήμου μας θα παρέχουμε γρήγορη, συνεχή και έγκυρη πληροφόρηση για τις δράσεις, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και χρήσιμα στοιχεία που αφορούν στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής μας.

 

 

Ο Δήμος μας είναι πλούσιος σε ιστορία, παράδοση και πολιτισμό και έχει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, τόσο στο πρωτογενή τομέα, όσο και σε τουριστική δραστηριότητα.

Σταδιακά η αναβάθμιση της ιστοσελίδας θα στοχεύσει στην κατεύθυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δίνοντας τη δυνατότητα μιας αμφίδρομης επικοινωνίας Δήμου  -  Δημότη.

  Ο Δήμαρχος

Περικλής Μίγδος

Δήμος Γ.Καραϊσκάκη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ. Σ. 16-12-2016 - 1η

 • PDF

 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Άνω Καλεντίνη  12 Δεκεμβρίου2016

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

 

Αριθ. Πρωτ : 6919

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
    ΠΡΟΣ:   Tον Δημοτικό Σύμβουλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 16η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:30 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

                                                             ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. 1.Έγκριση του Απολογισμού,  Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Κουρτέσας

 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

            Στ..………………σήμερα την 12η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2016 ημέρα Δευτέρα ο υπογραμμένος ………………………………….. μετέβηκα στην οικία του Δημοτικού Συμβούλου  ……………………………………για να επιδώσω την αριθ.6919/12-12-2016 πρόσκληση με την οποία καλείται σε  συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα  την 16-12-2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:30 και επέδωσα αυτή στ  …………………….…………………………  

 

Αυτός που έκανε την επίδοση

Ο παραλαβών

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ. Σ. 16-12-2016 - 2η

 • PDF

 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Άνω Καλεντίνη  12 Δεκεμβρίου2016

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

 

Αριθ. Πρωτ : 6920

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
    ΠΡΟΣ:   Tον Δημοτικό Σύμβουλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 16η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

                                                            ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1.                             1.Ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Κουρτέσας

 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

            Στ..………………σήμερα την 12η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2016 ημέρα Δευτέρα ο υπογραμμένος ………………………………….. μετέβηκα στην οικία του Δημοτικού Συμβούλου  ……………………………………για να επιδώσω την αριθ.6920/12-12-2016 πρόσκληση με την οποία καλείται σε  συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα  την 16-12-2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 και επέδωσα αυτή στ  …………………….…………………………  

 

Αυτός που έκανε την επίδοση

Ο παραλαβών

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ. Σ. 16-12-2016 - 3η

 • PDF

 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Άνω Καλεντίνη  12 Δεκεμβρίου2016

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

 

Αριθ. Πρωτ : 6921

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
    ΠΡΟΣ:   Tον Δημοτικό Σύμβουλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 16η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. 1.Αποδοχή ένταξης της πράξης  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΔΙΑΣΕΛΛΟΥ» και εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή του συμφώνου αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης της πράξης προς χρηματοδότηση από το πράσινο ταμείο.
 2. 2.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ. Κ. Μεσοπύργου της Δ. Ε. Τετραφυλίας».
 3. 3.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση επαρχιακού δρόμου Δημαριό – Κομπότι».
 4. 4.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή υδρομαστεύσεων Τ. Κ. Άνω Καλεντίνης».
 5. 5.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης του Συνδέσμου ύδρευσης Πέτρας Διασέλου κλπ.».
 6. 6.Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης πλησίον της παιδικής χαράς του οικισμού Παναγιάς Διασέλλου».
 7. 7.Συζήτηση επί αιτήσεως Συλλόγου Γυναικών για παραχώρηση χώρου στέγασης.
 8. 8.Μεταβολές σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017 – 2018.
 9. 9.Μεταβολές σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017 – 2018.
 10. 10.Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του έργου «Επεκτάσεις – αντικαταστάσεις δικτύων ύδρευσης Δ. Ε. Ηρακλείας».
 11. 11.Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης και κατασκευή τσιμεντόστρωσης στη θέση Φισοτά Τ. Κ. Ρετσιανών».
 12. 12.Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του έργου «Διευθέτηση όμβριων υδάτων Τ. Κ. Αστροχωρίου Δ. Ε. Τετραφυλίας Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 13. 13.Έγκριση έκθεσης 3ου τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2016.
 14. 14.Τροποποίηση της με αριθμό 112/2016 απόφασης για ορισμό δικηγόρου οριοθέτησης πλατείας οικισμού Παλαιοχωρακίου.
 15. 15.Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης Ο. Α. Ε. Δ.
 16. 16.Έγκριση διενέργειας υπηρεσιών.
 17. 17.11η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Κουρτέσας

 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

            Στ..………………σήμερα την 21η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016 ημέρα Δευτέρα ο υπογραμμένος ………………………………….. μετέβηκα στην οικία του Δημοτικού Συμβούλου  ……………………………………για να επιδώσω την αριθ.6921/12-12-2016  πρόσκληση με την οποία καλείται σε  συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα  την 16-12-2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30 και επέδωσα αυτή στ  …………………….…………………………  

 

Αυτός που έκανε την επίδοση

Ο παραλαβών

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ. Σ. 25-11-2016

 • PDF

 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Άνω Καλεντίνη  24 Νοεμβρίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

 

Αριθ. Πρωτ : 6612

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
    ΠΡΟΣ:   Tον Δημοτικό Σύμβουλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 25η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:30 προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Τροποποίηση της 187/2016 ΑπόφασηςτουΔημοτικού συμβουλίουμεΘέμα: Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο INNOVATIVE EXTROVERT DESTINATIONS’ MANAGEMENT AND PROMOTION IN THE CONTEXT OF THE "EXPERIENCE ECONOMY" και ακρωνύμιο  INNOVATIVE NAVIGATION IN "EXPERIENCE" στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Cooperation Programme Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020, ως προς τους εταίρους της πρότασης.
 2. Έγκριση μελετών (δημοσίων έργων,  προμηθειών και υπηρεσιών) της πρότασης με τίτλο INNOVATIVE EXTROVERT DESTINATIONS’ MANAGEMENT AND PROMOTION IN THE CONTEXT OF THE "EXPERIENCE ECONOMY" και ακρωνύμιο  INNOVATIVE NAVIGATION IN "EXPERIENCE".
 3. Έγκριση σύναψης  προγραμματικής σύμβασης με Ιερά Μονή Ροβέλιστας και εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή της.
 4. Έγκριση υποβολής πρότασης  στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Cooperation Programme Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020, με περιεχόμενο την προστασία του περιβάλλοντος.

  Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι η προθεσμία της πρόσκλησης για ένταξη των έργων αυτών στο αναφερόμενο πρόγραμμα λήγει την 30-11-2016 και πρέπει να ληφθούν αποφάσεις από το Δ. Σ. για την πληρότητα των φακέλων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Κουρτέσας

 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

            Στ..………………σήμερα την 24η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016 ημέρα Πέμπτη ο υπογραμμένος ………………………………….. μετέβηκα στην οικία του Δημοτικού Συμβούλου  ……………………………………για να επιδώσω την αριθ. 6612/24-11-2016 πρόσκληση με την οποία καλείται σε  συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα  την  25-11-2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:30  και επέδωσα αυτή στ  …………………….…………………………  

  

Αυτός που έκανε την επίδοση

Ο παραλαβών

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ. Σ. 11-11-2016

 • PDF

 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Άνω Καλεντίνη  7 Νοεμβρίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

 

Αριθ. Πρωτ : 6212

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
    ΠΡΟΣ:   Tον Δημοτικό Σύμβουλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 11η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:30 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ. Κ. Διασέλλου της Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη».
 2. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανόρυξη γεωτρήσεων στον οικισμό Ξηρόκαμπο Τ. Κ. Διχομοιρίου και στα Τσουράτικα Τ. Κ. Μεγαλόχαρης».
 3. Διάθεση πίστωσης για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων του Δήμου.
 4. Ορισμός μελών σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
 5. Ορισμός μελών σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 6. Διαγραφή οφειλών από το βεβαιωτικό κατάλογο ύδρευσης.
 7. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της τοπογραφικής μελέτης για το έργο  «Αντικαταστάσεις εξωτερικών δικτύων ύδρευσης οικισμών Τ. Κ. Πηγών».
 8. Προγραμματική σύμβαση του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ των δήμων Γεωργίου Καραϊσκάκη – Νικολάου Σκουφά για την επίβλεψη της Αρχιτεκτονικής μελέτης για το έργο : «Ανάπλαση οικισμών Άνω Πέτρας - Δημαριού – Παλαιοχωρακίου».
 9. Προγραμματική σύμβαση του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ των δήμων Γεωργίου Καραϊσκάκη – Νικολάου Σκουφά, για την επίβλεψη της Αρχιτεκτονικής μελέτης για το έργο : «Ανάπλαση οικισμών Διχομοιρίου και Ρετσιανών».
 10.  Προγραμματική σύμβαση του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ των δήμων Γεωργίου Καραϊσκάκη – Νικολάου Σκουφά για την επίβλεψη της Αρχιτεκτονικής μελέτης για το έργο : «Ανάπλαση Μεσοπύργου.»
 11. Σύνταξη τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2017.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Κουρτέσας

 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

            Στ..………………σήμερα την 7η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016 ημέρα Δευτέρα ο υπογραμμένος ………………………………….. μετέβηκα στην οικία του Δημοτικού Συμβούλου  ……………………………………για να επιδώσω την αριθ. 6212/8-7-2016 πρόσκληση με την οποία καλείται σε  συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα  την  11-11-2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:30  και επέδωσα αυτή στ  …………………….…………………………

  

 

Αυτός που έκανε την επίδοση

Ο παραλαβών

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ Α. ΜΙΓΔΟΣ

 

Σελίδα 6 από 22