Μήνυμα δημάρχου

Φίλες και φίλοι.

Σας καλοσωρίζω στην ιστοσελίδα του Δήμου μας, την οποία σύντομα θα αναβαθμίσουμε και θα εμπλουτίσουμε.

 

Από την ιστοσελίδα του Δήμου μας θα παρέχουμε γρήγορη, συνεχή και έγκυρη πληροφόρηση για τις δράσεις, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και χρήσιμα στοιχεία που αφορούν στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής μας.

 

 

Ο Δήμος μας είναι πλούσιος σε ιστορία, παράδοση και πολιτισμό και έχει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, τόσο στο πρωτογενή τομέα, όσο και σε τουριστική δραστηριότητα.

Σταδιακά η αναβάθμιση της ιστοσελίδας θα στοχεύσει στην κατεύθυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δίνοντας τη δυνατότητα μιας αμφίδρομης επικοινωνίας Δήμου  -  Δημότη.

  Ο Δήμαρχος

Περικλής Μίγδος

Δήμος Γ.Καραϊσκάκη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ. Σ. 16-12-2016 - 3η

 • PDF

 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Άνω Καλεντίνη  12 Δεκεμβρίου2016

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

 

Αριθ. Πρωτ : 6921

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
    ΠΡΟΣ:   Tον Δημοτικό Σύμβουλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 16η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. 1.Αποδοχή ένταξης της πράξης  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΔΙΑΣΕΛΛΟΥ» και εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή του συμφώνου αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης της πράξης προς χρηματοδότηση από το πράσινο ταμείο.
 2. 2.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ. Κ. Μεσοπύργου της Δ. Ε. Τετραφυλίας».
 3. 3.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση επαρχιακού δρόμου Δημαριό – Κομπότι».
 4. 4.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή υδρομαστεύσεων Τ. Κ. Άνω Καλεντίνης».
 5. 5.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης του Συνδέσμου ύδρευσης Πέτρας Διασέλου κλπ.».
 6. 6.Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης πλησίον της παιδικής χαράς του οικισμού Παναγιάς Διασέλλου».
 7. 7.Συζήτηση επί αιτήσεως Συλλόγου Γυναικών για παραχώρηση χώρου στέγασης.
 8. 8.Μεταβολές σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017 – 2018.
 9. 9.Μεταβολές σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017 – 2018.
 10. 10.Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του έργου «Επεκτάσεις – αντικαταστάσεις δικτύων ύδρευσης Δ. Ε. Ηρακλείας».
 11. 11.Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης και κατασκευή τσιμεντόστρωσης στη θέση Φισοτά Τ. Κ. Ρετσιανών».
 12. 12.Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του έργου «Διευθέτηση όμβριων υδάτων Τ. Κ. Αστροχωρίου Δ. Ε. Τετραφυλίας Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 13. 13.Έγκριση έκθεσης 3ου τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2016.
 14. 14.Τροποποίηση της με αριθμό 112/2016 απόφασης για ορισμό δικηγόρου οριοθέτησης πλατείας οικισμού Παλαιοχωρακίου.
 15. 15.Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης Ο. Α. Ε. Δ.
 16. 16.Έγκριση διενέργειας υπηρεσιών.
 17. 17.11η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Κουρτέσας

 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

            Στ..………………σήμερα την 21η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016 ημέρα Δευτέρα ο υπογραμμένος ………………………………….. μετέβηκα στην οικία του Δημοτικού Συμβούλου  ……………………………………για να επιδώσω την αριθ.6921/12-12-2016  πρόσκληση με την οποία καλείται σε  συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα  την 16-12-2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30 και επέδωσα αυτή στ  …………………….…………………………  

 

Αυτός που έκανε την επίδοση

Ο παραλαβών

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ. Σ. 25-11-2016

 • PDF

 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Άνω Καλεντίνη  24 Νοεμβρίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

 

Αριθ. Πρωτ : 6612

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
    ΠΡΟΣ:   Tον Δημοτικό Σύμβουλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 25η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:30 προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Τροποποίηση της 187/2016 ΑπόφασηςτουΔημοτικού συμβουλίουμεΘέμα: Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο INNOVATIVE EXTROVERT DESTINATIONS’ MANAGEMENT AND PROMOTION IN THE CONTEXT OF THE "EXPERIENCE ECONOMY" και ακρωνύμιο  INNOVATIVE NAVIGATION IN "EXPERIENCE" στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Cooperation Programme Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020, ως προς τους εταίρους της πρότασης.
 2. Έγκριση μελετών (δημοσίων έργων,  προμηθειών και υπηρεσιών) της πρότασης με τίτλο INNOVATIVE EXTROVERT DESTINATIONS’ MANAGEMENT AND PROMOTION IN THE CONTEXT OF THE "EXPERIENCE ECONOMY" και ακρωνύμιο  INNOVATIVE NAVIGATION IN "EXPERIENCE".
 3. Έγκριση σύναψης  προγραμματικής σύμβασης με Ιερά Μονή Ροβέλιστας και εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή της.
 4. Έγκριση υποβολής πρότασης  στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Cooperation Programme Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020, με περιεχόμενο την προστασία του περιβάλλοντος.

  Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι η προθεσμία της πρόσκλησης για ένταξη των έργων αυτών στο αναφερόμενο πρόγραμμα λήγει την 30-11-2016 και πρέπει να ληφθούν αποφάσεις από το Δ. Σ. για την πληρότητα των φακέλων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Κουρτέσας

 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

            Στ..………………σήμερα την 24η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016 ημέρα Πέμπτη ο υπογραμμένος ………………………………….. μετέβηκα στην οικία του Δημοτικού Συμβούλου  ……………………………………για να επιδώσω την αριθ. 6612/24-11-2016 πρόσκληση με την οποία καλείται σε  συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα  την  25-11-2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:30  και επέδωσα αυτή στ  …………………….…………………………  

  

Αυτός που έκανε την επίδοση

Ο παραλαβών

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ. Σ. 11-11-2016

 • PDF

 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Άνω Καλεντίνη  7 Νοεμβρίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

 

Αριθ. Πρωτ : 6212

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
    ΠΡΟΣ:   Tον Δημοτικό Σύμβουλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 11η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:30 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ. Κ. Διασέλλου της Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη».
 2. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανόρυξη γεωτρήσεων στον οικισμό Ξηρόκαμπο Τ. Κ. Διχομοιρίου και στα Τσουράτικα Τ. Κ. Μεγαλόχαρης».
 3. Διάθεση πίστωσης για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων του Δήμου.
 4. Ορισμός μελών σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
 5. Ορισμός μελών σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 6. Διαγραφή οφειλών από το βεβαιωτικό κατάλογο ύδρευσης.
 7. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της τοπογραφικής μελέτης για το έργο  «Αντικαταστάσεις εξωτερικών δικτύων ύδρευσης οικισμών Τ. Κ. Πηγών».
 8. Προγραμματική σύμβαση του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ των δήμων Γεωργίου Καραϊσκάκη – Νικολάου Σκουφά για την επίβλεψη της Αρχιτεκτονικής μελέτης για το έργο : «Ανάπλαση οικισμών Άνω Πέτρας - Δημαριού – Παλαιοχωρακίου».
 9. Προγραμματική σύμβαση του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ των δήμων Γεωργίου Καραϊσκάκη – Νικολάου Σκουφά, για την επίβλεψη της Αρχιτεκτονικής μελέτης για το έργο : «Ανάπλαση οικισμών Διχομοιρίου και Ρετσιανών».
 10.  Προγραμματική σύμβαση του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ των δήμων Γεωργίου Καραϊσκάκη – Νικολάου Σκουφά για την επίβλεψη της Αρχιτεκτονικής μελέτης για το έργο : «Ανάπλαση Μεσοπύργου.»
 11. Σύνταξη τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2017.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Κουρτέσας

 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

            Στ..………………σήμερα την 7η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016 ημέρα Δευτέρα ο υπογραμμένος ………………………………….. μετέβηκα στην οικία του Δημοτικού Συμβούλου  ……………………………………για να επιδώσω την αριθ. 6212/8-7-2016 πρόσκληση με την οποία καλείται σε  συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα  την  11-11-2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:30  και επέδωσα αυτή στ  …………………….…………………………

  

 

Αυτός που έκανε την επίδοση

Ο παραλαβών

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ Α. ΜΙΓΔΟΣ

 

Αντικατάσταση Αντιδημάρχου

 • PDF

 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Άνω Καλεντίνη  27 Οκτωβρίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

 

Αριθ. Πρωτ : 6042

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
2.Την υπ’ αριθ. ΓΠ-192/18-3-2014 Απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρ χής «Τροποποίηση της Απόφασης με αριθμό 2891/15.03.2013 (ΦΕΚ 630/Β΄/20.03.2013)και θέμα «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού − Κατοικιών 2011 που αφορούν στον De facto Πληθυσμό της Χώρας» (Β΄ 699).
3.Την υπ’ αριθ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.
4. Το γεγονός ότι ο Δήμος μας έχει τρείς (3 ) Δημοτικές Ενότητες
5.Την με αριθμό 14/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Άρτας
6.Το από 24/8/2014 Πρωτόκολλο Ορκωμοσίας των Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη
7.Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.3ε & 3στ του Ν. 4051/2012 με τις οποίες αντικαταστάθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 92 του ν. 3852/2010 σχετικά με τον αριθμό των αντιδημάρχων που δικαιούνται αντιμισθίας
8.Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη (ΦΕΚ. 852/10-4-2013τ..Β'.) όπως τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 2128/28-8-2013/ τ. Β’) και ισχύει
9. Την αριθ. 6497/10.09.2014 ( ΑΔΑ:68ΧΩΩΗΟ-ΡΣΞ) , απόφαση Δημάρχου Γεωργίου Καραϊσκάκη με την οποία ορίσθηκε ο κ. Καλαμπόκης Παναγιώτης του Νικολάου ως Αντιδήμαρχος με αντιμισθία για την Δημοτική Ενότητα Γεωργίου Καραϊσκάκη.
10. Την αριθ. 5581/30-9-2016 έγγραφη παραίτηση του κ. Καλαμπόκη Παναγιώτη του Νικολάου από την θέση Αντιδημάρχου
11.Την αριθ. 5791/11.10.2016 ( ΑΔΑ: 6Λ09Ω9Ξ-065 ) απόφαση Δημάρχου Γεωργίου Καραϊσκάκη περί αποδοχής παραίτησης του Καλαμπόκη Παναγιώτη του Νικολάου από την θέση Αντιδημάρχου για την Δημοτική Ενότητα Γεωργίου Καραϊσκάκη.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
Α.  Ορίζει Αντιδήμαρχο για την Δημοτική Ενότητα Γεωργίου Καραϊσκάκη με αντιμισθία τον Δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Σοφούρη Νικόλαο του Σπυρίδων  , από 27.10.2016 και για το υπόλοιπο της θητείας δηλαδή μέχρι 09.03.2017  και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α. Κατά τόπον στις Τοπικές Κοινότητες Διασέλλου, Κλειδίου, Σκουληκαριάς, Άνω Πέτρας, Δημαριού τις εξής αρμοδιότητες:
-Υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου , βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημόσιες υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
-Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.
-Ευθύνη καλής λειτουργίας δημοτικών υπηρεσιών-προσωπικού που είναι εγκατεστημένες στη  Δημοτική Ενότητα .
-Παρακολούθηση εξέλιξης έργων και εργασιών που εκτελούνται στη  Δημοτική Ενότητα.
-Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
-Καθαριότητας, ύδρευσης  και ηλεκτροφωτισμού.
-Πολιτιστικών εκδηλώσεων-Αθλητισμού-Νεολαίας.
-Τουριστικής προβολής και ανάπτυξης.


Β.Ο ανωτέρω κατά την διάρκεια της θητείας του δεν μπορούν να εκλεγεί μέλος του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ανάκληση Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδική αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.
 Γ. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Σοφούρη Νικολάου του Σπυρίδων σε περίπτωση απουσίας του θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος Χήτας Βασίλειος.
Δ.Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ Α. ΜΙΓΔΟΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ. Σ. 21-10-2016

 • PDF

               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Άνω Καλεντίνη  17 Οκτωβρίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

 

Αριθ. Πρωτ :5867

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

 

ΠΡΟΣ:

To    Δημοτικo  Σύμβουλο

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Παρακαλούμε όπως την 21η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Αποδοχή παραίτησης - εκλογή γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου.
 2. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης πλησίον της παιδικής χαράς του οικισμού Παναγιάς Διασέλλου».
 3. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 4. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Οδοποιία Δ. Ε. Τετραφυλίας έτους 2014».
 5. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης του Συνδέσμου ύδρευσης Πέτρας Διασέλλου κλπ.».
 6. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη Ν. Άρτας».
 7. Γνωμοδότηση για τα ετήσια προγράμματα έργων και εργασιών ανάπτυξης της δασοπονίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.
 8. Επιχορήγηση συλλόγων.
 9. Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940.
 10. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου στην Τ. Κ. Καστανιάς.
 11. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου στην Τ. Κ. Σκουληκαριάς.
 12. Έγκριση απόφασης δημάρχου για χορήγηση χρόνου παράτασης υλοτομίας ελάτης.
 13. Έγκριση διάθεσης ξυλείας ελάτης στην Τ. Κ. Ελάτης.
 14. Συζήτηση επί αιτήσεως συλλόγου Κάτω Συνοικιών Μεγαλόχαρης Άρτας.
 15. Συζήτηση επί αιτήσεως Βασιλείου Κραμπή.
 16. Διαγραφή οφειλής από το βεβαιωτικό κατάλογο ύδρευσης.
 17. 9η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.

  

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

 

Γεώργιος Κουρτέσας

 

 

 

Σελίδα 7 από 23