Μήνυμα δημάρχου

Φίλες και φίλοι.

Σας καλοσωρίζω στην ιστοσελίδα του Δήμου μας, την οποία σύντομα θα αναβαθμίσουμε και θα εμπλουτίσουμε.

 

Από την ιστοσελίδα του Δήμου μας θα παρέχουμε γρήγορη, συνεχή και έγκυρη πληροφόρηση για τις δράσεις, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και χρήσιμα στοιχεία που αφορούν στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής μας.

 

 

Ο Δήμος μας είναι πλούσιος σε ιστορία, παράδοση και πολιτισμό και έχει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, τόσο στο πρωτογενή τομέα, όσο και σε τουριστική δραστηριότητα.

Σταδιακά η αναβάθμιση της ιστοσελίδας θα στοχεύσει στην κατεύθυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δίνοντας τη δυνατότητα μιας αμφίδρομης επικοινωνίας Δήμου  -  Δημότη.

  Ο Δήμαρχος

Περικλής Μίγδος

Δήμος Γ.Καραϊσκάκη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ. Σ. 26-9-2016

 • PDF

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Άνω Καλεντίνη  26 Σεπτεμβρίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

Αριθ. Πρωτ : 5416

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Παρακαλούμε όπως την 26η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1.     Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο '"''Joint Promoting Actions of the Local Entrepreneurship at Greece/Albania Less Favored Areas (LFA) on the Viticulture and Wine Production Business Sector''' και ακρωνύμιο "WINCOME ", στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC ΕΛΛΑΔΑ - ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020 (INTERREG IPA CBC GREECE - ALBANIA 2014-2020)

2.     Αποδοχή επικαιροποιημένης μελέτης για το έργο «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας οικισμών Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη» και  λήψη απόφασης περί του κοινόχρηστου χαρακτήρα και ιδιοκτησιακού καθεστώτος  των δρόμων που περιλαμβάνονται στη μελέτη.

3.     Έγκριση τροποποιημένης μελέτης «Κατασκευή παιδικής χαράς οικισμού Παναγιάς Διασέλλου» και αλλαγή θέσης υλοποίησης του αντίστοιχου έργου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Κουρτέσας

 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

            Στ..………………σήμερα την 26η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2016 ημέρα Δευτέρα ο υπογραμμένος ………………………………….. μετέβηκα στην οικία του Δημοτικού Συμβούλου  ……………………………………για να επιδώσω την αριθ. 5416/26-9-2016 πρόσκληση με την οποία καλείται σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα  την  26-9-2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30  και επέδωσα αυτή στ  …………………….…………………………

 

  Αυτός που έκανε την επίδοση                                                                     Ο παραλαβών

 

 

 

Απόφαση δρόμου Διχομοίρι - Τυμπά

 • PDF

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Άνω Καλεντίνη  21 Σεπτεμβρίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

Αριθ. Πρωτ: 5290

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ Ν. ΑΡΤΑΣ

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:

1.      Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».

2.      τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010,

3.      Το γεγονός ότι από τις βροχοπτώσεις της 19ης Σεπτεμβρίου 2016 προκλήθηκαν ζημιές στη γέφυρα προς οικισμό Διχομοιρίου (του κατάντη πτερυγότοιχου) και θεωρείται επικίνδυνη για τη διέλευση κάθε τροχοφόρου,

4.      Την με αριθμό 5266/20-9-2016 απόφασή μας,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ,

Η  διεξαγωγή της κυκλοφορίας κάθε τροχοφόρου οχήματος προς Διχομοίρι, να γίνεται από τη διαδρομή: Γέφυρα Βρατσίστα (πέρα Καλεντίνης) -  Ζυγό (Τυμπά) Διχομοιρίου - Διχομοίρι, λόγω ζημιών που υπέστη η γέφυρα προς οικισμό Διχομοιρίου.

Η διεξαγωγή της κυκλοφορίας από αυτή τη διαδρομή θα γίνεται μέχρι να αποκατασταθούν οι ζημιές στη γέφυρα προς οικισμό Διχομοίρι.

 

ΚΟΙΝ:

 

1. Δ/νση Τεχνικών Έργων

 

    Π. Ε. Άρτας

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Περικλής Α. Μίγδος

2. Αστυνομικό Τμήμα Άρτας

 

 

 

Εσωτ. Διανομή

 

Φ: 23 - έργων

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 12-09-2016

 • PDF

O Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη

στα πλαίσια της  2ης πρόσκλησης του προγράμματος

INTERREG IPA IICROSS-BORDER COOPERATION

PROGRAMME GREECEALBANIA 2014-2020” ,

 

προτίθεται να υποβάλει πρόταση χρηματοδότησης του έργου:

«ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ»

 

Το έργο αφορά στην αποκατάσταση βατότητας μεγάλου τμήματος της δημοτικής οδοποιίας προς άρση απομόνωσης των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών του Δήμου. ώστε να είναι δυνατή η απρόσκοπτη πρόσβαση σε περιοχές και οικισμούς με ανεκμετάλλευτο φυσικό και ανθρωπογενές απόθεμα.

Στόχος του έργου αποτελεί  η δημιουργία προϋποθέσεων συγκράτησης του τοπικού πληθυσμού μέσω της υποστήριξης της τοπικής επιχειρηματικότητας (αγροτικής – αγροτουριστικής) και η ενίσχυση της  επισκεψιμότητας περιοχών με ανέγγιχτο φυσικό κάλος και πλήθος σημείων πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

 

Τα παραδοτέα  του έργου αφορούν στην αποκατάσταση βατότητας 14.000,00 μ2 δημοτικής οδοποιίας συμφώνα με σύγχρονες προδιαγραφές οδοστρωσίας, δυνατότητα μακροχρόνιας χρήσης χωρίς ανάγκη συντήρησης και η όποια θα διαθέτει την αναγκαία σήμανση και ασφάλεια διέλευσης για τους χρηστές

 

Τα αποτελέσματα του έργου αφορούν στην ανάπτυξη δυσπρόσιτων και απομονωμένων ορεινών περιοχών, στην συνδεσιμότητα τους με το κύριο οδικό δίκτυο του δήμου και της περιφέρειας.

 

Το έργο θα παράγει αποτελέσματα συμβατά :

1. Με τη στρατηγική της ΕΕ για την Αδριατική και το Ιόνιο Πέλαγος

2. Την  έξυπνη, και βιώσιμη χωρίς  αποκλεισμούς ανάπτυξη της στρατηγικής  για την 2020.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -Δ.Σ. 08-08-2016

 • PDF

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Παρακαλούμε όπως την 8η του μήνα Αυγούστου του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

 1. 1.Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων «Σέλτσος 2016».
 2. 2.Ανακήρυξη του Προέδρου της Δημοκρατίας ως επίτιμου Δημότη του Δήμου.
 3. 3.Αποδοχή μελέτης του έργου «Βελτίωση πρόσβασης προς Καστανιά της Τ. Κ. Καστανιάς της Δ. Ε. Τετραφυλίας του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 4. 4.Επιχορήγηση συλλόγου.
 5. 5.Συζήτηση επί αιτήσεως Αυγέρη Ιωάννου του Ευάγγελου.
 6. 6.Μεταστέγαση του Νηπιαγωγείου Πλατάνου Αστροχωρίου για το σχολικό έτος 2016-2017.
 7. 7.Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το έτος 2015.
 8. 8.Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το έτος 2015.
 9. 9.Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ. Κ. Διασέλλου της Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη».
 10. 10.Έγκριση απόφασης δημάρχου για τη συμμετοχή του δήμου στην περιοχή παρέμβασης της Αναπτυξιακής Νοτίου Ηπείρου - Αμβρακικού – ΕΤΑΝΑΜ Α. Ε.  Ο. Τ. Α.
 11. 11.Έγκριση συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου στην Τ. Κ. Πηγών.

  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Κουρτέσας

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

 • PDF

A' ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 2016 ΜΕΡΟΣ 1

B' ΕΠ06 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ 2014-2019 ΜΕΡΟΣ 2

Σελίδα 8 από 22