Μήνυμα δημάρχου

Φίλες και φίλοι.

Σας καλοσωρίζω στην ιστοσελίδα του Δήμου μας, την οποία σύντομα θα αναβαθμίσουμε και θα εμπλουτίσουμε.

 

Από την ιστοσελίδα του Δήμου μας θα παρέχουμε γρήγορη, συνεχή και έγκυρη πληροφόρηση για τις δράσεις, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και χρήσιμα στοιχεία που αφορούν στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής μας.

 

 

Ο Δήμος μας είναι πλούσιος σε ιστορία, παράδοση και πολιτισμό και έχει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, τόσο στο πρωτογενή τομέα, όσο και σε τουριστική δραστηριότητα.

Σταδιακά η αναβάθμιση της ιστοσελίδας θα στοχεύσει στην κατεύθυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δίνοντας τη δυνατότητα μιας αμφίδρομης επικοινωνίας Δήμου  -  Δημότη.

  Ο Δήμαρχος

Περικλής Μίγδος

Δήμος Γ.Καραϊσκάκη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 12-09-2016

 • PDF

O Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη

στα πλαίσια της  2ης πρόσκλησης του προγράμματος

INTERREG IPA IICROSS-BORDER COOPERATION

PROGRAMME GREECEALBANIA 2014-2020” ,

 

προτίθεται να υποβάλει πρόταση χρηματοδότησης του έργου:

«ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ»

 

Το έργο αφορά στην αποκατάσταση βατότητας μεγάλου τμήματος της δημοτικής οδοποιίας προς άρση απομόνωσης των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών του Δήμου. ώστε να είναι δυνατή η απρόσκοπτη πρόσβαση σε περιοχές και οικισμούς με ανεκμετάλλευτο φυσικό και ανθρωπογενές απόθεμα.

Στόχος του έργου αποτελεί  η δημιουργία προϋποθέσεων συγκράτησης του τοπικού πληθυσμού μέσω της υποστήριξης της τοπικής επιχειρηματικότητας (αγροτικής – αγροτουριστικής) και η ενίσχυση της  επισκεψιμότητας περιοχών με ανέγγιχτο φυσικό κάλος και πλήθος σημείων πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

 

Τα παραδοτέα  του έργου αφορούν στην αποκατάσταση βατότητας 14.000,00 μ2 δημοτικής οδοποιίας συμφώνα με σύγχρονες προδιαγραφές οδοστρωσίας, δυνατότητα μακροχρόνιας χρήσης χωρίς ανάγκη συντήρησης και η όποια θα διαθέτει την αναγκαία σήμανση και ασφάλεια διέλευσης για τους χρηστές

 

Τα αποτελέσματα του έργου αφορούν στην ανάπτυξη δυσπρόσιτων και απομονωμένων ορεινών περιοχών, στην συνδεσιμότητα τους με το κύριο οδικό δίκτυο του δήμου και της περιφέρειας.

 

Το έργο θα παράγει αποτελέσματα συμβατά :

1. Με τη στρατηγική της ΕΕ για την Αδριατική και το Ιόνιο Πέλαγος

2. Την  έξυπνη, και βιώσιμη χωρίς  αποκλεισμούς ανάπτυξη της στρατηγικής  για την 2020.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -Δ.Σ. 08-08-2016

 • PDF

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Παρακαλούμε όπως την 8η του μήνα Αυγούστου του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

 1. 1.Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων «Σέλτσος 2016».
 2. 2.Ανακήρυξη του Προέδρου της Δημοκρατίας ως επίτιμου Δημότη του Δήμου.
 3. 3.Αποδοχή μελέτης του έργου «Βελτίωση πρόσβασης προς Καστανιά της Τ. Κ. Καστανιάς της Δ. Ε. Τετραφυλίας του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 4. 4.Επιχορήγηση συλλόγου.
 5. 5.Συζήτηση επί αιτήσεως Αυγέρη Ιωάννου του Ευάγγελου.
 6. 6.Μεταστέγαση του Νηπιαγωγείου Πλατάνου Αστροχωρίου για το σχολικό έτος 2016-2017.
 7. 7.Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το έτος 2015.
 8. 8.Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το έτος 2015.
 9. 9.Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ. Κ. Διασέλλου της Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη».
 10. 10.Έγκριση απόφασης δημάρχου για τη συμμετοχή του δήμου στην περιοχή παρέμβασης της Αναπτυξιακής Νοτίου Ηπείρου - Αμβρακικού – ΕΤΑΝΑΜ Α. Ε.  Ο. Τ. Α.
 11. 11.Έγκριση συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου στην Τ. Κ. Πηγών.

  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Κουρτέσας

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

 • PDF

A' ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 2016 ΜΕΡΟΣ 1

B' ΕΠ06 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ 2014-2019 ΜΕΡΟΣ 2

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -Δ.Σ. 14-07-2016

 • PDF

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 14η του μήνα Ιουλίου του έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

1. Ψήφιση επιχειρησιακού σχεδίου του δήμου.

2. 6η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.

3. Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

4. Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης.

5. Σύναψη διαδημοτικής σύμβασης με το δήμο Αρταίων για εκτέλεση του έργου «Εμπλουτισμός δικτύου ύδρευσης από γεώτρηση Βαθύ Διάσελου έως θέση Μαργαρίτη».

6. Σύναψη διαδημοτικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά για εκτέλεση του έργου «Μετατροπή ανενεργού δημοτικού σχολείου Πηγών σε ενεργειακά ευφυές Πολιτιστικό κέντρο σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης».

7. Έγκριση επικαιροποιημένων μελετών για το έργο «Μετατροπή ανενεργού δημοτικού σχολείου Πηγών σε ενεργειακά ευφυές Πολιτιστικό κέντρο σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης».

8. Έγκριση επικαιροποιημένων μελετών για το έργο «Εμπλουτισμός δικτύου ύδρευσης από γεώτρηση βαθύ Διάσελου έως θέση Μαργαρίτη».

9. Αποδοχή όρων Πρόσκλησης και υποβολή πρότασης για ένταξη του έργου «Εμπλουτισμός δικτύου ύδρευσης από γεώτρηση βαθύ Διάσελου έως θέση Μαργαρίτη».

10. Αποδοχή όρων Πρόσκλησης και υποβολή πρότασης για ένταξη του έργου «Μετατροπή ανενεργού δημοτικού σχολείου Πηγών σε ενεργειακά ευφυές Πολιτιστικό κέντρο σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης».

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Κουρτέσας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -Δ.Σ. 04-07-2016

 • PDF

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 4η του μήνα Ιουλίου του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Συγκρότηση επιτροπών για προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ. Κ. Διασέλλου της Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη».

2. Έγκριση διενέργειας υπηρεσιών.

3. Τροποποίηση της με αριθμό 118/2016 απόφασης του Δ. Σ. (επιχορήγηση Συλλόγων).

4. Συνδιοργάνωση Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη με Πολιτιστικού Σύλλογο Βελεντζικού για διοργάνωση αγώνα μεταξύ παλαίμαχων καλαθοσφαιριστών ΟΣΦΠ και παλαίμαχων καλαθοσφαιριστών Δυτικής Ελλάδας.

5. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση – πεζοδρόμηση οδών περιμετρικά δημαρχείου και διαμόρφωση πλατείας δημαρχείου».

6. Διοργάνωση εκδηλώσεων «Καραϊσκάκεια 2016» και διάθεση πίστωσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Κουρτέσας

Σελίδα 9 από 23